Algemene Voorwaarden

Deze website (de "website") van waaruit u deze algemene voorwaarden inziet, is eigendom van en wordt beheerd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond ("KBVB"), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Marathonlaan 129, 1020 Brussel – administratieve zetel te Rue de Bruxelles 148, 1480 Tubize, en het ondernemingsnummer 0403.543.160. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website.

Als u naar deze website gaat, bevestigt u dat u het Privacybeleid gelezen hebt en dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, alle geldende wetten en andere richtlijnen en voorwaarden die er vermeld worden.

Lees ze aandachtig door, want alleen al het gebruik van deze website geeft aan dat je deze algemene voorwaarden aanvaardt. Als je niet instemt met deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN WEBSITE

De KBVB is alleen bevoegd om alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de bijhorende technische infrastructuur te gebruiken. Als je één van deze voorwaarden schendt, wordt je toestemming om deze website te gebruiken, evenals het materiaal of de inhoud ervan, automatisch beëindigd en moet je alle downloads of gedrukte uittreksels van deze website onmiddellijk vernietigen.

2. WIJZIGINGEN AAN DE VOORWAARDEN - FORMAT

Deze website van de KBVB behoudt zich het recht voor om mogelijks wijzigingen aan te brengen aan de Algemene voorwaarden. Mochten er dergelijke wijzigingen worden gemaakt, dan zullen wij trachten u hierover 10 dagen voordien in te lichten, of in ieder geval zo snel mogelijk we redelijkerwijs kunnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat voor de voortzetting van uw toegang tot en het gebruik van de website uw aanvaarding van dergelijke wijziging nodig is.

De KBVB streeft er voortdurend naar de website te verbeteren om gebruikers de best mogelijke gebruikservaring te bieden. U bet ervan op de hoogte dat de vormgeving en uitstraling van deze website, inclusief de content, van tijd tot tijd zonder voorgaand bericht kunnen veranderen.

3. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Door deze website te bezoeken/ te gebruiken, ga je akkoord en erken je dat het niet toegestaan is:

4. CONTENT, FOTO'S EN VIDEO'S

Afbeeldingen, video’s of andere van personen of plaatsen en andere inhoud die zijn weergegeven in deze website zijn ofwel eigendom van UEFA of van de KBVB of worden gebruikt met toestemming van rechtenhouders. U kan ervan uitgaan dat auteursrechten of persoonlijkheidsrechten van toepassing zijn op alle onderdelen die u ziet of leest.

Het is toegestaan om de afbeeldingen en inhoud te bekijken en te gebruiken voor uw eugen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in het kader van uw gebruik van dit digitale platform. Andersoortig gebruik van deze afbeeldingen en inhoud door u of elke persoon die door u is gemachtigd is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze algemene voorwaarden of tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de KBVB.

Elk onbevoegd gebruik van afbeeldingen of content kan leiden tot een overtreding van de wetgeving aangaande auteursrecht, merkenrecht, privacy, communicatieregelgeving,…

U mag geen geregistreerde of niet-geregistreerde merken gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de KBVB en UEFA of van de desbetreffende eigenaar van het merk.

Al het materiaal op deze website ("materiaal") dat kan worden gedownload, bekeken en afgedrukt voor gebruik in de media, met inbegrip van drukwerk, radio- en tv-uitzendingen en elektronische media, moet de KBVB en UEFA als bron vermelden. Geen enkel merk, copyright of andere eigendomsvermeldingen die in het materiaal zijn opgenomen of die op het materiaal voorkomen, mogen geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

Het gebruik van het materiaal mag niet denigrerend of kritisch zijn ten opzichte van UEFA, diens (commerciële partners), de KBVB, zijn (commerciële) partners,  FIFA, de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF, spelers/aangeslotenen, en alle directeurs, bestuurders, bedienden, vrijwilligers. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de KBVB.

Je dient UEFA, de KBVB, directeurs, bestuurders, makelaars, vrijwilligers en werknemers te vergoeden en te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid tegen alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die de KBVB en /of UEFA kunnen oplopen als gevolg van je gebruik van het materiaal op een manier die niet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

Je hebt geen enkel recht op de intellectuele eigendom of de software, noch op de updates of wijzigingen die je worden verstrekt om toegang te krijgen tot het materiaal. Je mag de door de KBVB verleende licenties niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, en elke poging om dergelijke licenties in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen is ongeldig.

5. SCHADELOOSSTELLING

U bent hoofdverantwoordelijke voor elke niet-nakoming van uw verplichtingen uit de  Algemene voorwaarden en voor de gevolgen van dergelijke schendingen. U erkent dat de KBVB het recht heeft om schadeloosstelling van u te vragen voor de schade of het verlies van welke partij ook voortvloeiend uit (a) het gebruik van of activiteiten met betrekking tot het digitale platform of de website van de KBVB, (b) schending van deze Algemene voorwaarden door u of via uw account of (c) inbreuken op het copyright, merken, privacy, intellectuele eigendom, persoonlijkheidsrechten of andere rechten van derden.

6. GEBRUIKERS DIE MATERIAAL PUBLICEREN EN INDIENEN

De KBVB kan, naar eigen goeddunken, desgevallend gebruikers toestaan inhoud up te loaden of te publiceren op individuele gebruikerspagina's of in bepaalde zones van de website.

Indien dit het geval is, kan de KBVB kan naar eigen goeddunken beslissen om al dan niet gebruik te maken van een bijdrage. De KBVB is hierbij gemachtigd om elke op de website gepubliceerde inhoud te bewerken, te wijzigen en te verwijderen. Je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat je geen enkele bijdrage zult leveren onderworpen aan de rechten van een andere persoon zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van die persoon en dat je verantwoordelijk bent als jouw bijdrage een andere persoon schade berokkent.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat:

Door het publiceren van een bijdrage, verklaar je en verleen je de KBVB automatisch het recht om een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en uitgebreide licentie te verlenen om je bijdrage te gebruiken, te kopiëren, publiekelijk uit te voeren en weer te geven, te herformatteren, te vertalen, uit te pakken (geheel of gedeeltelijk), te verdelen, er afgeleide werken van te maken en er een sublicentie voor te verlenen voor welk doel dan ook. Je begrijpt dat jouw bijdrage mag worden gebruikt en opnieuw mag worden gepubliceerd.

7. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze website geeft informatie over UEFA en in het bijzonder alle informatie en communicatie met betrekking tot het UEFA EK Vrouwenvoetbal U19 2023 en over de KBVB.

Vanwege de aard van het internet kunnen wij niet garanderen dat deze site of de sites waarnaar deze gelinkt is, altijd beschikbaar zijn voor de gebruikers. Je moet ervoor zorgen dat je bij het gebruik van het internet over voldoende bescherming beschikt tegen virussen en andere veiligheidsparameters.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is op het moment van publicatie, kan deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wij geven geen garantie dat de informatie op een bepaald moment accuraat of volledig zal zijn, als dat al het geval is.

Deze website en alle informatie of ander materiaal die het bevat, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld op basis van het feit dat je het "onveranderd" en "naargelang de beschikbaarheid ervan" aanvaardt. Wanneer je vertrouwt op informatie of andere elementen op deze site, doe je dit volledig op eigen risico en ga je ermee akkoord dat alle garanties, voorwaarden en verbintenissen, expliciet of impliciet, die voortvloeien uit het gemeen recht, de wetgeving, het commercieel gebruik, de notering van transacties of andere met betrekking tot deze website, zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, voor zover toegestaan door de wet, voor enig verlies of schade die het gevolg is van of voortvloeit uit de toegang, onbeschikbaarheid of het gebruik van deze website of een daaraan gekoppelde website, of uit het vertrouwen op de inhoud van deze website of enig materiaal of inhoud die vanaf deze website toegankelijk is.

8. LINKS

De links op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en voor het gebruiksgemak. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van gelinkte websites van derden en kunnen daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid opnemen. Wij onderschrijven geen enkele gekoppelde website of enig product, dienst of bedrijf dat in die links wordt beschreven.

9. JURISDICTIE

Deze website is ontworpen en voormelde gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Brussel.

Officiële Sponsors